Velika licenca

  Preuzmi PDF

 

VELIKALICENCA2016 1

 

grb2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА
И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Сектор за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште
Број: 351-02-00505/2011-07
Датум: 30.03.2011. године Немањина 22-26

 

 


Решавајући по захтеву "СЕРВО МИХАЉ - ИНЖЕЊЕРИНГ" Акционарског друштва за пројектовање, инжењеринг и консалтинг - Зрењанин, ул. Петра Драпшина бр. 15, за издавање лиценце за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, или надлежни орган аутономне покрајине на основу члана 16. Закона о министарствима ("Службени гласник PC", бр. 16/11), члана 126. став 4. и члана 222. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник PC", бр. 72/09), и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01), по овлашћењу министра животне средине, рударства и просторног планирања број: 021-01-10/2011 од 28.03.2011. године, помоћник министра доноси

 


Р Е Ш Е Њ Е


1. Утврђује се да "СЕРВО МИХАЉ - ИНЖЕЊЕРИНГ" Акционарско друштво за пројектовање, инжењеринг и консалтинг - Зрењанин, ул. Петра Драпшина бр. 15, ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за добијање лиценце за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, или надлежни орган аутономне покрајине и то:

П040Е4 – пројеката управљања електромоторним погонима -аутоматика, мерења и регулација за објектв базне и прерађивачкв хемијске индустрије, објекте црне и обојене металургије, објекте за прераду коже и крзна, објекте за прераду каучука, објекте за производњу целулозе и папира и објекте за прераду неметалних минералних сировина, осим објеката за примарну прераду украсног и другог камена,


у складу са капацитетима дефинисаниму Уредби о утврђивању листе пројеката за којв је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину

 

П040МЗ - пројеката транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологије за објекте базне и прерађивачке хемијске индустрије, објекте црне и обојене металургије, објекте за прераду коже и крзна, објекте за прераду каучука, објекте за производњу целулозе и папира и објекте за прераду немвталних минвралних сировина, осим објеката за примарну прераду украсног и другог камена, у складу са капацитетима дефинисаним у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја илисте пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину

 

Ш00М1 - пројеката термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким, физичко-хемијским, хемијским поступцима, као и централна складишта и/или двпоније за одлагање опасног отпада

 

Образложење

 

"СЕРВО МИХАЉ - ИНЖЕЊЕРИНГ" Акционарско друштво за пројектовање, инжењеринг и консалтинг - Зрењанин, ул. Петра Драпшина бр. 15, поднело је овом министарству 11.03.2011. године захтев број: 351-02-00505/2011-07 за издавање лиценце за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, или надлежни орган аутономне покрајине.

Уз захтев за издавање лиценце достављена је сва потребна документација прописана чланом 126. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник PC", бр. 72/09) и чланом 4. Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености условаза издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци ("Службени гласник PC", бр. 114/04).

На седници стручне комисије образоване од стране министра, одржаној дана 30.03.2011. године утврђено је да подносилац захтева испуњава услове за добијање наведене лиценце, у смислу одредби чл. 126. Закона о планирању и изградњи и чл. 7. и чл. 14. Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци.

Ha основу изнетог, на предлог стручне комисије и члана 192. Закона о општем управном поступку, одлучено је као у диспозитиву решења.
Такса за ово решење наплаћена је у износу од 15.500,00 (петнаестхиљадапетстотина) динара.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана достављања.

Решење доставити: подносиоцу захтева, надлежној инспекцији и архиви овог министарства.

 

 

licenca za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ili nadležni organ autonomne pokrajine