Statut društva

 

Na osnovu člana 11. st. 4. i 6, člana 246. stav 1. i člana 247. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 I 99/2011), Skupština Akcionarskog društva ``Servo Mihalj –Inženjering’’iz Zrenjanina,na sednici održanoj 28.06.2012. godine,donela je

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje Akcionarskim društvom ‘’Servo Mihalj Inženjering’’ (u daljem tekstu: Društvo) i druga bitna pitanja u vezi sa položajem i

radom Društva.

 

Član 2.

Društvo je na Skupštini akcionara 22.11.2006. godine usvojilo osnivački akt u smislu odredbi člana 452 stav 2. tada važećeg Zakona o privrednim društvima.

Društvo je pravni sledbenik ‘’Servo Mihalj Inženjering’’ društveno preduzeće za projektovanje,Inženjering I konsalating sa p.o. Zrenjanin,koje je osnovano kao samaostalni pravni subjekt Odlukom o statusnoj promeni – podeli 23.01.1990. godine,tadašnjeg društvenog preuzeća ‘’Institut –Servo Mihalj’’I registovanio kod Okružnog suda u Zrenjaninu Rešenjem F.i.107/90 od 26.02.1990. godine,a upisano u reg.uložaka 1-814.

U postupku svojinske tansformacije društvenog vlasništava DP ‘’Servo Mihalj Inženjering’’ je rešenjem Trgovinskog suda u Zrenjaninu od 16.06.2000. godine upisano u reg.uložak 1-814 kao akcionarsko društvo koje je simultano osnovano,da bi Rešenjem Agencije za privredne register BD 21254/05 od 16.06.2005. godine podaci o registaarcji bili preneti u registar privrednih subjekta koji se vodi kod Agencije za privredne registere.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

 

Član 3.

Članstvo Društva čine njegovi akcionari.

Akcionari sa akcijama iste vrste i klase ravnopravni su.

Manjinski akcionari uživaju posebnu zaštitu.

 

Član 4.

Rad organa Društva je javan.

Lica koja nisu članovi organa Društva mogu prisustvovati njihovoj sednici i učestvovati u njenom radu po pozivu ili po odobrenju predsednika organa, odnosno lica koje predsedava sednici.

Predstavnici javnog informisanja mogu prisustvovati sednicama organa Društva i obaveštavati javnost o njihovom radu, pod uslovom čuvanja poslovne tajne.

 

Član 5.

Akcionari Društva, članovi organa Društva i zaposleni u Društvu dužni su da postupaju u interesu Društva.

Organi Društva dužni su da svoje funkcije u Društvu obavljaju kvalitetno,blagovremeno i u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Zaposleni u Društvu dužni su da svoje obaveze na radu i po osnovu rada vrše uredno i savesno.

 

Član 6.

Drugi opšti akti Društva (pravilnici, odluke kao opšti akti iposlovnici) moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi Društva i ovlašćena lica u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

 

 

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

DRUŠTVA

 

 

Član 7.

Poslovno ime Društva je: ‘’SERVO MIHALJ INŽENJERING’’ AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING I KONSALTING, ZRENJANIN,Petra Drapčina br.15.

Skraćeno poslovno ime Društva je: ‘’SM-INŽENJERING’’A.D.

Napomena: Saglasno članu 23. Zakona o privrednim društvima, akcionarsko društvo može u svom poslovanju, pored poslovnog imena, da koristi i skraćeno poslovno ime.

 

Član 8.

Poslovno ime Društva glasi na srpskom jeziku.

Poslovno ime Društva je na latiničnom pismu.

 

Član 9.

Sedište Društva je u Zrenjaninu,ulica Petra Drapšina broj 15.

 

Član 10.

Na adresu sedišta Društva vrši se dostavljanje pošte koja mu jeupućena.

 

Član 11.

Društvo može da promeni svoje sedište.

Odluku o promeni sedišta društva donosi Nadzarno odbor Društva.

 

 

III PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI

ZNAK DRUŠTVA

 

 

Član 12.

Društvo ima svoje pečat, štambilj i zaštitni znak, sa punim I skraćenim nazivom Društva.

 

Član 13.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 32 mm i sledećeg je sadražaja:’’SERVO MIHALJ – INŽENJERING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE INŽENJERING I KONSALTING” ispisan je u spoljnom obodu pečata,a u sredini,poprečno ‘’ZRENJANIN’’

 

Član 14.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa sledećim sadržajem:

‘’SM-Inženjering’’ a.d. Zrenjanin,Petra Drapšina br.15.

 

Član 15.

Zaštitni znak Društva koji služi njegovoj identifikaciji čine stilizovana slova ‘’SM’’

 

 

IV DELATNOST DRUŠTVA

 

 

Član 16.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

71.12 Inženjerske delatnosti I tehničko savetovanje,a društvo će se baviti i sledećim delatnostima:

41.Izgradnja zgrada

41.1 Razrada građevinskih projekata

41.2 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

41.20 izgradnja stambenih I nestambenih objekata

42.Izgradnja ostalih građevina

42.20 Izgradnja cevovoda ,električnih I komunikativnih vodova

42.21 Izgradnja cevovoda

42.22 Izgradnja električnih I telekomunikacionih vodova

43. Specijalni građevinski radovi

43.1Rušenje I pripremanje gradilišta

43.11 Rušenje objekata

43.12 Priprema gradilišta

43.13 Ispitivanje terena bušenjem I sondiranjem

43.20 Instalacioni radovi u građevinarstvu

43.21 Postavljanje električnih instalacija

43.22 Postavljanje vodovodnih , kanalizacionih ,grejnih I klimatizacionih sistema

43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

43.30 završni građevinsko – zanatski radovi

43.31 Malterisanje

43.32 Ugradnja stolarije

43.33 Postavljanje podnih I zidnih obloga

43.34 Bojenje I zastakljivanje

43.39 Ostali završni radovi

43.90 Ostali specifični građevinski radovi

43.91 Krovni radovi

43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

4610 trgovina na veliko za naknadu,

4611 posredovanje u prodaji poloprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina,

4612 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industijskih hemikalija,

4621 trgovina na velko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje,

4632 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,

4646 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima,

4671 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima,

4672 trgovina na velikometalima i metalnim rudama,

4673 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom,

4674 trgovina na veliko metalnom robom, istalacionim materijalima i opremom,

4675 trgovina na veliko hemijskim proizvodima,

4677 trgovina na veliko otpacima i ostacima,

4662 trgovina na veliko alatnim mašinama,

4669 trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom,

4690 nespecijalizovana trgovina na veliko,

5221 uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju,

5222 uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju,

6491 finansijski lizing,

6831 delatnost agencija za nekretnine,

4110 razrada građevinskih projekata,

6202 konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije,

6201 računarsko programiranje,

7010 upravljanje ekonomskim subjektom,

71.10 arhitektonske I inženjerske delatnosti I tehničko savetovanje

7111 arhitektonska delatnost

74.90 ostale stručne,naučne I tehničke delatnosti,

8230 organizovanje sastanaka i sajmova,

8130 usluge uređenja i održavanja okoline;

8299 ostale uslužne delatnosti aktivnosti podrške poslovanju.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spljnotrgovinsku delatnost,ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Član 17.

 

Društvo može da promeni ili proširi svoju delatnost.

Promena, odnosno proširenje delatnosti Društva vrši se odlukom generalnog direktora Društva.

 

 

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

DRUŠTVA

 

 

Član 18.

Upisani osnovni kapital Društva iznosi 15.673.800,00 dinara na dan 30.03.2007. godine.

Uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 15.673.800,00 dinara na dan 30.03.2007. godine

 

Član 19.

Osnovnii kapaital je iskazan u 26.123 akcije,čija je pojedinačna nominalana vrednost 600,00 dinara.

Akcije su obične,iste klase I glase na ime.

Akcije su registrovane kod centralnog registra hartija od vrednosti sa slećeim podacima:

-          CFI kod ESVUFR

-          ISIN broj RSSMIZE 84309

Imaoci akcije iz stava 1. ovog člana imaju sledeće prva:

-          pravo učečšća I glasanja na skupštini,tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas,

-          pravo na isplatu dividende

-          pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase,

-          pravo prečeg sticanja običnih akcija,I drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije,iz novih emisija,

-          druga prava u skladu sa zakonom I statutom.

 

Član 20.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije.

Izdate akcije mogu biti sa ili bez nominalne vrednosti.

U vezi izdavanja,statusa i prava koja slede iz izdatih akcija primenjvaće se odredbe Zakona o privrednim društvima RS,te propisi iz ove oblasti.

 

Član 21.

Sopstvene akcije su akcije koje Društvo stiče od svojih akcionara.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa,niti pravo na dividendu ili druga primanja,niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime a za račun Društva pod sledećim uslovima:

-          da je skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija,

-          da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija,

-          da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene,

-          da ukupna nominalana vrednost,odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalmne vrednosti tako stečenih akcija,uključujući i ranije stečene sopstvene akcije,ne prelazi 10%osnovnog kapitala.

 

Izuzetno,društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke skupštine društva i to na osnovu odluke Nadzornog odbora u svemu prema propisanim uslovima iz člana 282 stav 3. tačka 1 i 2. Zakona o privrednim društvima.

 

Član 22.

Izvršni odbor je dužan da,u skladu sa odlukom o sticanju sopstvenih akcija,uputi ponudu za otkup svim akcionarima te klase,koja mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima RS.

Nadzorni odbor društva je nadležan za donošenje odluke o otuđenju sopstvenih akcija ,u skladu sa uslovima raspolaganja koji su utvrđeni odlukom Skupštine društva.

 

 

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

 

Član 23

Društvo zastupa,predstavlja i potpisuje generalni direktor društva,koga imenuju članovi Nadzornog odbora.

Generalni direktor društva je jedini statutarni zastupnik društva,stim što izvršni odbor ili nadzorni odbor mogu i druge članove izvršnog odbora ovlastiti za zastupanje društva za pojedine pravne poslove iz delatnosti društva.

Generalni direktor društva putem pismenog punomoćja preneti pravo zastupanja društva na drugog radnika društva ili na treće lice koje nije zaposleno u društvu.

Nadzorni odbor Društva je ovlašćen da svojom odlukom izda prokuru kojom društvo ovlašćuje određeno lice da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje u okviru delatnosti društva,sa ograničenjima iz odredbe člana 38 stav 1. Zakona o privrednim društvima.

 

 

VII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

 

Član 24.

Upravljanje Društvom organizuje se kao dvodomno.

Organi Društva su Skupština,Nadzorni odbor I Izvršni odbor

SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

Član 25.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

  1. 1)pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine,
  2. 2)pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora na postavljena pitanja.

Akcionara može lično učestvovati u radu skupštine ako poseduje 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcinari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija utvrđen prethodnim stavom imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skaldu sa ovim statutom I zakonom.

 

Član 26.

Skupština odlučuje o:

1) izmenama Statuta;

2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;

3) broju odobrenih akcija;

4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;

5) statusnim promenama i promenama pravne forme;

6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;

7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;

8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

9) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora i Izvršnog odbora društva;

10) naknadama članovima Nadzornog odbora

11) imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora društva;

12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;

13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;

14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;

15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

 

Član 27.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica Skupštine određiva se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.

 

Član 28.

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održava na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

 

Član 29.

Sednice Skupštine saziva Nadzorni odbor društva I utvrđuje dnevni red sednice.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

 

Član 30.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine bira se na predlog akcionara sa pravom glasa I to iz reda akcionara na početku sednice godišnje Skupštine i mandat mu traje I na svim narednim sednicama,do izbora novog predsednika.

Odluka o izboru predsednika Skupštine donosi se običnom većinom ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

 

Član 31.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor društva doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se na adresu akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke na tu adresu.

Poziv za sednicu sadrži: 1) dan slanja poziva; 2) vreme i mesto održavanja sednice; 3) predlog dnevnog reda sednice, sa naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini potrebnoj za donošenje odluke; 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu; 5) pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje; 6) obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

 

Član 32.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika.

Stavljanje na raspolaganje akcionarima materijala iz stava 1. ovog člana vrši se u sedištu Društva u redovno radno vreme.

 

Član 33.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom o njenom sazivanju koju donosi Nadzorni odbor društva.

Skupština može raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

 

Član 34.

Akcionar učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje za glasanje može biti izdato jednom licu ili većem broju lica.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice do opoziva, odnosno do isteka perioda za koji je dato.

Nakon održavanja sednice punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu tri dana pre održavanja senice Skupštine.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono ne mora biti overeno u skladu sa Zakonom koji se uređuje overa potpisa

 

Član 35.

Akcionar može da glasa pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom.

Smatra se da je akcionar koji je glasao na način iz stava 1. ovog člana prisutan na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao pismenim putem.

 

Član 36.

Identitet akcionara i njihovih punomoćnika koji prisustvuju sednici Skupštine utvrđuje se na sledeći način:

1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom;

2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument.

Dokazom iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik Društva.

Identifikacija akcionara i njhovih punomoćnika koji prisustvuju sednici vrši se na licu mesta.

 

Član 37.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum za sednicu Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

 

Član 38.

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući i od dana kada je trebalo da bude održana.

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

 

Član 39.

Ponovljena redovna sednica Skupštine može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma predviđen ovim Statutom.

Za ponovljenu vanrednu sednicu kvorum je jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju iz dnevnog reda.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u predvidjenom roku, saziva se nova sednica.

 

Član 40.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara – sekretara društva i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje ima tri člana i obavlja sledeće poslove: 1)utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju; 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma zarad Skupštine; 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u punomoćju; 4) broji glasove; 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja; 6) predaje glasačke listiće Izvršnom odboru; 7) vrši i druge poslove u skladu sa poslovnikom Skupštine.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao i sa njima povezana lica u smislu zakona.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima akcionara.

O svom radu komisija za glasanje sačinjava pismeni izveštaj koji potpisuju svi njeni članovi.

 

Član 41.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum za njeno održavanje, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je za glasanje po određenom pitanju zakonom propisan veći broj glasova.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja predviđene većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem.

 

Član 42.

Glasanje na sednici Skupštine je javno.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

 

Član 43.

Akcionar Društva, kao i lica koja su sa njime povezana u smislu zakona,ne može glasati na sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o:

1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;

2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;

3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o pitanjima iz tog stava.

 

Član 44.

Na sednici Skupštine vodi se zapisnik o njenom radu.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) mesto i dan održavanja sednice;

2) ime lica koje vodi zapisnik;

3) imena članova komisije za glasawe;

4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;

5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala, sa pregledom donetih odluka;

6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";

7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore.

U zapisnik se unosi svaka odluka Skupštine.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, sekretar društva i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika i dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka za njegovo sačinjavanje: 1) dostavi svim akcionrima ili 2) da ga objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

 

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 45.

Nadzorni odbor društva ima tri člana,koje imenuje Skupština društva.

Predlog kandidata za članove Nadzornog odbora mogu dati:

-          Nadzorni odbor

-          Akcionari koji imaju pravo na predlagnje dnevnog reda skupštine.

 

Član 46.

Nadležnost nadzornog odbora:

-          utvrđuje poslovnu strategiju I poslovne ciljeve društva I nadzire njihovo ostvarivanje,

-          nadzire rad izvršnih direktora,

-          vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva,

-          ustanovljava računovodstvenu politiku društva I politiku upravljanja rizicima,

-          utvrđuje finansijske izveštaje društva I podosi ih skupštini na usvajanje,

-          daje I opoziva prokuru,

-          saziva sednice skupštine I utvrđuje predlog dnevnog reda,

-          izdaje odobrene akcije,

-          utvrđuje emisionu cenu akcijai drugih hartija od vrednosti ,u skladu sa odredbama člana 260 stav 4. I člana 262 stav 3.Zakona o privrednim društvima,

-          utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259 Zakona o privrednim društvima,

-          donosi odluku o sticanju spostvenih akcija,u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona o privrednim društvima,

-          određuje naknadu za rad izvršnim direktorima,

-          daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova I radnji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,statuom, odlukama skupštine I nadzornog odbora,

-          imenuje sekretara I utvrđuje mu zaradu,ili naknadu za rad,

-          vrši I druge poslove I donosi odluke u skaldu sa Zakonom o privrednim društvima,ovim statutom I odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

  1. ne mogu se preneti na izvršne direktore društva,
  2. mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora,ako statutom nije drukčije određeno.

 

Član 47.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine,računajući od dana imenovanja od strane skupštine društva.

Ako se broj članova nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen statutom,preostali članovi nadzornog odbora mogu imenovati lice,odnosno lica koja će vršiti dužnost člana nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova nadzornog odbora od strane skupštine /kooptacija/

Mandat člana nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Mandat članova nadzornog odbora prestaje ako skupština ne usvoji godišnjie finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne skupštine.

Imenovanje člana nadzornog odbora po prstanku mandata vrši se na prvoj narednoj skupštini,do kada član nadzornog odbora kome je prestao mandata obavlja svoju dužnost,ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti člana nadzornog odbora I pre isteka mandata,bez navođenja razloga.

Član nadzornog odbora može u savko doba preostalim članovima nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem,koja proizvodi pravno dejstvo danom podnošenja,osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Društvo ima najmanje jednog člana nadzornog odbora koji je nezavisan od društva /nezavisni člana nadzornog odbora u smislu odredbe člana 392 Zakona o privrednim društvima/

 

Član 48.

Naknadu za rad članova nadzornog odbora I stimulaciju /bonus/putem dodele akcija utvrđuje skupština akcionara.

Naknada I stimulacija članova nadzornog odbora zavisi od poslovnih rezultata društva.

 

Član 49.

Ako nekom od članova nadzornog odbora prestane dužnost pre isteka vremena na koje je imenovan, preostali članovi mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost člana nadzornog odbora do imenovanja nedostajućeg člana od strane Skupštine (kooptacija).

Članu nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine.

 

Član 50.

Imenovani članovi nadzornog odbora biraju jednog od članova za predsednika nadzornog odbora,koji saziva I predsedava sednicama,predlaže dnevni red I odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica.

Nadzorni odbor održava najamnje četiri sednice godišnje,a u slučaju potrebe sednice se mogu održavati I više od četiri puta godišnje.

Kvorum za rad nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova nadzornog odbora.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova nadzornog odbora.

Sednice nadzornog odbora se mogu održati I pisanim ili elektronskim putem,telefonom ili upotrebom drugih sredstava audio vizuelne komunikacije,pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član nadzornog odbora u pisanoj formi.

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Član 51.

Društvo ima tri izvršna direktora koje imenuje nadzorni odbor društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član nadzornog odbora.

Izvršni direktori se imenuju na period od 4 godine,stim što po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem,koja proizvdi pravno dejstvo danom podnošenja,ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Nadzorni odbor imenuje iz reda izvršnih direktora generalnog direktora društva.

Generalni direktor društva je jedini ovlašćen za zastupanje društva.

Nadzorni odbor društva svojom odlukom određuje uslove koje mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora društva,kao I njgova ovlašćenja I nadležnosti.

Članovi izvršnog odbora direktora su u zastupanju društva ograničeni supotpisom generalnog direktora.

 

Član 52.

Izvršni direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad, kao i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom nadzornog odbora društva određuje se naknada I stimulacija za rad izvršnih direktora društva,koja zavisi od poslovnih rezultata društva.

 

Član 53.

Izvršni direktori vode poslove društva,a zakonski zastupnik društva je generalni direktor društva.

Za obavljanje I preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost nadzornog odbora:

-          sticanje,otuđenje I opterećenje udela I akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima,

-          sticanje ,opterećenje I otuđenje nepokretnosti,

-          uzimanje kredita,odnosno uzimanje I davanje zajmova,uspostavljanje obezebeđenja na imovini društva,kao I davanje jemstava I garancija za obaveze trećih lica,

-          drugi poslovi za koje je propisano Zakonom o privrednim društvima da su u nadležnosti nadzornog odbora.

 

Član 54.

Izvršni odbor u okviru svoje nadležnosti:

-          vodi poslove društva I određuje unutrašnju organizaciju društva,

-          odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva,

-          odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva,

-          priprema sednice skupštine društva I predlaže dnevni red nadzornom odboru,

-          izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom I odlukom skuštine pripadaju pojedinim klasama akcionara,određuje dan I postupak njihove isplate,a određuje I način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja sum u data odlukom skupštine I statutom,

-          izvršva odluke skupštine,

-          vrši I druge poslove I donosi odluke u skladu sa važećim zakonima ,odlukama skupštine I odlukama nadzornog odbora.

 

Član 55.

Izvršni odbor je u vođenju poslova iz svoje nadležnosti samostalan.

Izvršni odbor odlučuje I postupa van sednica.

Ako postoji nesaglasnost izvršnih direktora po određenim pitanjima,generalni direktor saziva sednicu izvršnog odbora.

Na sednici iz prehodnog stava odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora.

 

Član 56.

Izvršni odbor obrazuje komisiju za reviziju od tri člana u skladu sa odredbama člana 409 – 411 Zakona o privrednim društvima.

Izvršni odbor obavlja poslove iz nadležnosti komisijae za imenovanje I komisije za naknadu.

 

 

Član 57.

 

 

SEKRETAR DRUŠTVA

Društvo ima sekretara,koga imenuje nadzorni odbor društva.

Mandat sekretara društva traje 4 godine.

Nadzorni odbor društva određuje naknadu za rad sekretaru društva .

 

Član 58.

Sekretar društva je odgovaran za:

-          pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika,

-          priprema sednice nadzornog i izvršnog odbora društva,vodi zapisnik,

-          čuvanje svih materijala ,zapisnika i odluka organa društva,

-          komunikaciju društva sa akcionarima.

 

 

 

VII POSLOVNA TAJNA

 

 

Član 59.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se podaci čije bi saopštavanje trećim licima moglo naneti štetu Društvu, kao i podaci koji imaju ili mogu imati ekonomsku vrednost zato što nisu opšte poznati niti su lako dostupni trećiim licima koja bi njihovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji su od strane Društva zaštićeni odgovarajućim merama u cilju čuvanja njihove tajnosti.

 

Član 60.

Sve isprave i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva obeležavaju se oznakom "POSLOVNA TAJNA", registruju se u posebnoj knjizi, posebno se arhiviraju i čuvaju u zaključanim ormarima.

Lica koja rukuju ispravama i podacima koji su utvrđeni kao poslovna tajna Društva dužna su da ih čuvaju na bezbednom mestu i ne mogu ih neovlašćeno davati na uvid ili korišćenje, niti davati bilo kakve izjave u vezi sa tim ispravama i podacima.

Osnivački i opšti akti privrednih društava

 

Član 61.

Podatke koji predstavljaju poslovu tajnu Društva može trećim licima saopštavati direktor ili lice koje on ovlasti.

Prilikom saopštavanja podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu direktor, odnosno drugo ovlašćeno lice ima obavezu da upozna treće lice da su ti podaci utvrđeni kao poslovna tajna i da ga upozori na obavezu čuvanja poslovne tajne i odgovornost u slučaju njenog otkrivanja.

 

Član 62.

Isprave i drugi dokumenti Društva koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva dostavljaju se državnim organima i organizacijama, na njihov zahtev, po osnovu zakonske obaveze.

Na ispravama i dokumentima iz stava 1. ovog člana stavlja se oznaka "poslovna tajna – nije za objavljivanje".

 

Član 63.

Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari Društva, zaposleni u Društvu i druga lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva i po prestanku svojstva koje imaju u Društvu, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

 

Član 64.

Poslovna tajna Društva bliže se uređuje posebnim aktom Društva.

 

 

VIII ČUVANJE AKATA I DOKUMENATA

DRUŠTVA

 

 

Član 65.

Društvo čuva sledeće akte i dokumente:

1) Ugovor o osnivawu Društva;

2) rešenje o registraciji osnivanja Društva;

3) ovaj Statut i sve njegove izmene i dopune;

4) opšte akte Društva;

5) zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;

6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva; Osnivački i opšti akti privrednih društava

7) dokumente koji dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;

8) zapisnike sa sednica Odbora direktora;

9) godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;

10) izveštaje Odbora direktora;

11) evidenciju o adresama direktora;

12) ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu zakona zaključila sa Društvom.

Društvo je dužno da akte i dokumente iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu.

Akte i dokumente iz stava 1. tač. 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog člana Društvo čuva trajno, a ostale akte i dokumente iz ovog člana pet godina, nakon čega se oni čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

 

Član 66.

Odbor direktora je dužan da akte i dokumente iz člana 65. stav 1.tačka 1) do 5) i 8) ovog Statuta, kao i finansijske izveštaje Društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pismeni zahtev, radi vrđenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

U zahtevu iz stava 1. ovog člana navode se: 1) lični podaci i podaci koji identifikuju podnosioca kao akcionara ili ranijeg akcionara; 2) akti, dokumenti i podaci koji se traže na uvid; 3) svrha radi koje se traži uvid i 4) podaci o trećim licima kojima akcionar koji traži uvid namerava da saopšti akt, dokument ili podatak o kome se radi, ako postoji takva namera.

Smatra se da je obaveza iz stava 1. ovog člana izvršena u pogledu akata i dokumenata iz tog stava za koje je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice Društva, bez naknade.

 

Član 67.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima Društva ne može da ih objavi na način kojim ne bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

Osnivački i opšti akti privrednih društava

128

 

 

IX IZMENE I DOPUNE STATUTA

 

 

Član 68.

Ovaj Statut može se menjati i dopunjavati.

Izmene i dopune ovog Statuta vrši Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

 

Član 69.

Predlog za izmenu i dopunu Statuta može dati nadzorni odbor društva

Skupština će predlog za izmenu i dopunu Statuta razmatrati i o njemu

odlučiti u roku od 60 dana od dana njegovog podnošenja.

 

Član 70.

Posle svake izmene i dopune ovog Statuta sačinjava se prečišćeni tekst Statuta.

Prečišćeni test ovog Statuta sačinjava i potpisuje zakonski zastupnik Društva.

Izmene i dopune, kao i prečišćeni tekst Statuta, registruju se u registru privrednih subjekata.

 

X ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 71.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjivaće se Zakon o privrednim društvima i drugi propisi koji uređuju ovu oblast.

 

Član 72.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na skupštini društva

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Vujov

 

AD ‘’SM-INŽENJERING’’

BROJ:547/4

DANA:28.06.2012.godine

ZRENJANIN