Kvalifikovani Izvođač sa aspekta HSE

Kompanija SERVO MIHALJ INŽENJERING  je stekla status ’Kvalifikovani Izvođač sa aspekta HSE’ za izvođenje aktivnosti/poslova u oblasti:

Izrada projekata i studija o izvodljivosti za izgradnju i rekonstrukciju administrativnih, poslovnih i turističko-ugostiteljskih objekata, Prethodni istraživački radovi (Akti o proceni rizika, planovi zaštite od požara...), Usluge ishodovanja dokumentacije za izgradnju objekata prema zakonskim aktima, Tehnička kontrola projekata, kontrola kvaliteta, tehnički pregled  i projekti izvedenog objekta (hidro-građevinski, građevnski, mašinki, elektro, instrumentalni, tehnološki , protivpožarni projekti,…), Usluge tehničkog-stručnog nadzora izgradnje (hidro-građevinski, građevinski, elektro, mašinski, instrumentalni, HSE,…)