Ovlašćenje za projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zaštitu ovlašćuje privredno društvo „SERVO MIHALJ - INŽENJERING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING ZRENJANIN", ul. Petra Drapšina br. 15 iz Zrenjanina, za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara i to:

1.            Izrade projekata stabilnih sistema za gašenje požara,

2.            Izrade projekata stabilnih sistema za dojavu požara,

3.            Izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para,

4.            Izrade analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija,

5.            Projektovanje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima i

6.            Projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote.

 

PDF verziju i detalje možete pogledati ovde