Izveštaj o bitom događaju 2017

 

U skladu sa Članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih
instrumenata RS ( Sl.glasnik 47/06 ) i Članom 6.tačka 2 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva  i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Sl.glasnik RS 100/06 i 116/06)


AD SERVO MIHALJ INŽENJERING IZ ZRENJANINA ,PETRA DRAPŠINA 15


oglašava


IZVEŠTAJ O  BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA AD SERVO MIHALJ INŽENJERINGA ZRENJANIN

Redovna godišnja sednica akcionara društva održana je dana 15.06.2017 godine
sa početkom u 14 časova u prostorijama sedišta društva u Zrenjaninu.
U skladu sa dnevnim redom  na sednici su donete odluke:

1.O usvajanju  dnevnog reda
2.O usvajanju finansijskog izveštaja ad Servo Mihalj Inženjeringa za 2016 i usvajane izveštaja  ovlašćenog revizora za isti period.
3.O usvajanju odluke o rasporedi dobiti za 2016
4.O usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2016 godine.
5.O usvajanju plana i programa poslovanja društva za 2017 godinu.


PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Vujović