Izmene osnivačkog akta

 

 

 

IZMENE I DOPUNE

 

OSNIVAČKOG AKTA ’’SERVO MIHALJ INŽENJERING’’

 

ZRENJANIN

 

 

 

Zrenjanin 28.06.2012. godine

 

 

 

Na osnovu člana 329 stav 1. tačka 16. Zakona o privrednim društvima RS i člana 55 stav 1. stav 10 Osnivačkog akta AD ’’SERVO – MIHALJ INŽENJERING’’iz Zrenjanina,P.Drapšina 15,na redovnoj sednici skupštine akcionara koja je održana 28.06.2012. godine,donete su:

 

 

 

 

IZMENE I DOPUNE

 

OSNIVAČKOG AKTA A.D. ’’SERVO MIHALJ INŽENJERING’’

 

ZRENJANIN

 

 

Član 1.

 

Ovim izmenama i dopunama A.D. ’’SERVO MIHALJ INŽENJERING’’iz Zrenjanina u daljem tekst: društvo,vrši usaglašavanje osnivačkog akta društva koji je usvojen na sednici skupštine društva 22.11.2006. godine broj 192/10-5 sa Zakonom o privrednim društvima Sl.gl.36/11.

 

Pored usaglašavanja osnivačkog akta,društvo ima i Statut koji je nakon stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima osnovni akt društva i kojim se uruđuju upravljanje,unutrašnja organizacija i druga pitanja u društvu u smslu odredbe člana 246 Zakona o privrednim društvima RS.

 

 

Član 2.

 

U odeljku 5. Delatnost društva,briše se odredba člana 7 umesto koje stoji novi član 7 koji glasi:

 

’’Član 7.

 

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

71.12 Inženjerske delatnosti I tehničko savetovanje,a društvo će se baviti i sledećim delatnostima:

4610 trgovina na veliko za naknadu,

4611 posredovanje u prodaji poloprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina,

4612 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industijskih hemikalija,

4621 trgovina na velko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje,

4632 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,

4646 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima,

4671 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima,

4672 trgovina na velikometalima i metalnim rudama,

4673 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom,

4674 trgovina na veliko metalnom robom, istalacionim materijalima i opremom,

4675 trgovina na veliko hemijskim proizvodima,

4677 trgovina na veliko otpacima i ostacima,

4662 trgovina na veliko alatnim mašinama,

4669 trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom,

4690 nespecijalizovana trgovina na veliko,

5221 uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju,

5222 uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju,

6491 finansijski lizing,

6831 delatnost agencija za nekretnine,

4110 razrada građevinskih projekata,

6202 konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije,

6201 računarsko programiranje,

7010 upravljanje ekonomskim subjektom,

7111 arhitektonska delatnost

74.90 ostale stručne,naučne I tehničke delatnosti,

8230 organizovanje sastanaka i sajmova,

8130 usluge uređenja i održavanja okoline;

8299 ostale uslužne delatnosti aktivnosti podrške poslovanju.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spljnotrgovinsku delatnost,ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

 

Član 3.

U odeljku 6 IMOVINA I OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA ,tačka 6.1.Osnovni kapital brišu se član 10 i 11,umesto kojih stoji novi članovi 10 i 11 koji glase:

 

’’Član 10

 

Upisani osnovni kapital Društva iznosi 15.673.800,00 dinara na dan 30.03.2007. godine.

Uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 15.673.800,00 dinara na dan 30.03.2007. godine

 

 

Član 11.

Osnovni kapaital je iskazan u 26.123 akcije,čija je pojedinačna nominalana vrednost 600,00 dinara.

Akcije su obične,iste klase I glase na ime.

Akcije su registrovane kod centralnog registra hartija od vrednosti sa slećeim podacima:

-          CFI kod ESVUFR

-          ISIN broj RSSMIZE 84309

Imaoci akcije iz stava 1. ovog člana imaju sledeće prva:

-          pravo učečća I glasanja na skupštini,tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas,

-          pravo na isplatu dividende

-          pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase,

-          pravo prečeg sticanja običnih akcija,I drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije,iz novih emisija,

-          druga prava u skladu sa zakonom I statutom.

 

Član 4.

 

 

U odeljku 7.AKCIJE brišu se članovi 18- 35 umesto kojih stoje novi članovi 18 i 19,koji glase:

 

Član 18.

 

’’ Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije.

Izdate akcije mogu biti sa ili bez nominalne vrednosti.

U vezi izdavanja,statusa i prava koja slede iz izdatih akcija primenjvaće se odredbe Zakona o privrednim društvima RS,te propisi iz ove oblasti.’’

 

 

’’član 19

Sopstvene akcije su akcije koje Društvo stiče od svojih akcionara.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa,niti pravo na dividendu ili druga primanja,niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime, a za račun Društva pod sledećim uslovima:

-          da je skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija,

-          da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija,

-          da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene,

-          da ukupna nominalana vrednost,odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalmne vrednosti tako stečenih akcija,uključujući i ranije stečene sopstvene akcije,ne prelazi 10%osnovnog kapitala.

 

Izuzetno,društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke skupštine društva i to na osnovu odluke Nadzornog odbora u svemu prema propisanim uslovima iz člana 282 stav 3. tačka 1 i 2. Zakona o privrednim društvima.

 

Član 20.

’’ Izvršni odbor je dužan da,u skladu sa odlukom o sticanju sopstvenih akcija,uputi ponudu za otkup svim akcionarima te klase,koja mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima RS.

Nadzorni odbor društva je nadležan za donošenje odluke o otuđenju sopstvenih akcija ,u skladu sa uslovima raspolaganja koji su utvrđeni odlukom Skupštine društva.’’’

 

Član 5.

 

U odeljku 8 ZASTUPANJE DRUŠTVA brišu se članovi 36-39 umesto kojih stoje novi član 36 koji glasi:

 

 

’’Član 36

 

Društvo zastupa,predstavlja i potpisuje generalni direktor društva,koga imenuju članovi izvršnog odbora iz reda svojih članova.

Generalni direktor društva je jedini statutarni zastupnik društva,stim što izvršni odbor ili nadzorni odbor mogu i druge članove izvršnog odbora ovlastiti za zastupanje društva za pojedine pravne poslove iz delatnosti društva.

Generalni direktor društva putem pismenog punomoćja preneti pravo zastupanja društva na drugog radnika društva ili na treće lice koje nije zaposleno u društvu.

Nadzorni odbor Društva je ovlašćen da svojom odlukom izda prokuru kojom društvo ovlašćuje određeno lice da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje u okviru delatnosti društva,sa ograničenjima iz odredbe člana 38 stav 1. Zakona o privrednim društvima. ’’

 

 

Član 6.

 

U odeljku ORAGNI DRUŠTVA brišu se članovi 42-94 i umesto kojih stoje novi članovi:

 

’’Član 42.

Upravljanje Društvom organizuje se kao dvodomno.

Organi Društva su Skupština,Nadzorni odbor I Izvršni odbor’’

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 43.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

  1. 1)pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija I pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine,
  2. 2)pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine I dobijanje odgovora na postavljena pitanja.

Akcionara može lično učestvovati u radu skupštine ako poseduje 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcinari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija utvrđen prethodnim stavom imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skaldu sa ovim statutom I zakonom.

 

Član 44.

Skupština odlučuje o:

1) izmenama Statuta;

2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao I o svakoj emisiji hartija od vrednosti;

3) broju odobrenih akcija;

4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;

5) statusnim promenama I promenama pravne forme;

6) sticanju I raspolaganju imovinom velike vrednosti;

7) raspodeli dobiti I pokriću gubitaka;

8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao I izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

9) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora I Izvršnog odbora društva;

10) naknadama članovima Nadzornog odbora!

11) imenovanju I razrešenju članova Nadzornog odbora društva;

12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;

13) izboru revizora I naknadi za njegov rad;

14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;

15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

 

Član 45.

Sednice Skupštine mogu biti redovne I vanredne.

Redovna sednica Skupštine određiva se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao I kada je to određeno zakonom.

 

Član 46.

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održava na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

 

Član 47.

Sednice Skupštine saziva Nadzorni odbor društva I utvrđuje dnevni red sednice.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

 

Član 48.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine bira se na predlog akcionara sa pravom glasa I to iz reda akcionara na početku sednice godišnje Skupštine I mandat mu traje I na svim narednim sednicama,do izbora novog predsednika.

Odluka o izboru predsednika Skupštine donosi se običnom većinom ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

 

Član 49.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor društva doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se na adresu akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke na tu adresu.

Poziv za sednicu sadrži: 1) dan slanja poziva; 2) vreme I mesto održavanja sednice; 3) predlog dnevnog reda sednice, sa naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku I navođenjem klase I ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa I većini potrebnoj za donošenje odluke; 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu; 5) pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine I precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje; 6) obaveštenje o danu akcionara I obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

 

Član 50.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika.

Stavljanje na raspolaganje akcionarima materijala iz stava 1. ovog člana vrši se u sedištu Društva u redovno radno vreme.

 

Član 51.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom o njenom sazivanju koju donosi Nadzorni odbor društva.

Skupština može raspravljati I odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

 

Član 52.

Akcionar učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje za glasanje može biti izdato jednom licu ili većem broju lica.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine ono važi I za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi I za sve naredne sednice do opoziva, odnosno do isteka perioda za koji je dato.

Nakon održavanja sednice punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu tri dana pre održavanja senice Skupštine.

 

Član 53.

Akcionar može da glasa pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom.

Smatra se da je akcionar koji je glasao na način iz stava 1. ovog člana prisutan na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao pismenim putem.

 

Član 54.

Identitet akcionara I njihovih punomoćnika koji prisustvuju sednici Skupštine utvrđuje se na sledeći način:

1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom;

2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica I uvidom u lični identifikacioni dokument.

Dokazom iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra I posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik Društva.

Identifikacija akcionara I njhovih punomoćnika koji prisustvuju sednici vrši se na licu mesta.

 

Član 55.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum za sednicu Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

 

Član 56.

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući I od dana kada je trebalo da bude održana.

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

 

Član 57.

Ponovljena redovna sednica Skupštine može biti održana I ako nije ispunjen uslov kvoruma predviđen ovim Statutom.

Za ponovljenu vanrednu sednicu kvorum je jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju iz dnevnog reda.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u predviljenom roku, saziva se nova sednica.

 

Član 58.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara – sekretara društva I članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje ima tri člana I obavlja sledeće poslove: 1)utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara I njihovih punomoćnika, pri čemu navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju; 2) utvrđuje ukupan broj glasova I broj glasova svakog od prisutnih akcionara I punomoćnika, kao I postojanje kvoruma zarad Skupštine; 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja I uputstva u punomoćju; 4) broji glasove; 5) utvrđuje I objavljuje rezultate glasanja; 6) predaje glasačke listiće Izvršnom odboru; 7) vrši I druge poslove u skladu sa poslovnikom Skupštine.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao I sa njima povezana lica u smislu zakona.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno I savesno prema svim akcionarima I punomoćnicima akcionara.

O svom radu komisija za glasanje sačinjava pismeni izveštaj koji potpisuju svi njeni članovi.

 

Član 59.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum za njeno održavanje, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je za glasanje po određenom pitanju zakonom propisan veći broj glasova.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja predviđene većine za odlučivanje u obzir se uzimaju I glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem.

 

Član 60.

Glasanje na sednici Skupštine je javno.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

 

Član 61.

Akcionar Društva, kao I lica koja su sa njime povezana u smislu zakona,ne može glasati na sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o:

1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;

2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;

3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o pitanjima iz tog stava.

 

Član 62.

Na sednici Skupštine vodi se zapisnik o njenom radu.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) mesto I dan održavanja sednice;

2) ime lica koje vodi zapisnik;

3) imena članova komisije za glasawe;

4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;

5) način I rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala, sa pregledom donetih odluka;

6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova I broj glasova “za”, “protiv” I “uzdržan”;

7) postavljena pitanja akcionara I date odgovore.

U zapisnik se unosi svaka odluka Skupštine.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao I dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, sekretar društva I svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika I dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka za njegovo sačinjavanje: 1) dostavi svim akcionrima ili 2) da ga objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 63.

Nadzorni odbor društva ima tri člana,koje imenuje Skupština društva.

Predlog kandidata za članove Nadzornog odbora mogu dati:

-          Nadzorni odbor

-          Akcionari koji imaju pravo na predlagnje dnevnog reda skupštine.

 

Član 64.

Nadležnost nadzornog odbora:

-          utvrđuje poslovnu strategiju I poslovne ciljeve društva I nadzire njihovo ostvarivanje,

-          nadzire rad izvršnih direktora,

-          vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva,

-          ustanovljava računovodstvenu politiku društva I politiku upravljanja rizicima,

-          utvrđuje finansijske izveštaje društva I podosi ih skupštini na usvajanje,

-          daje I opoziva prokuru,

-          saziva sednice skupštine I utvrđuje predlog dnevnog reda,

-          izdaje odobrene akcije,

-          utvrđuje emisionu cenu akcijai drugih hartija od vrednosti ,u skladu sa odredbama člana 260 stav 4. I člana 262 stav 3.Zakona o privrednim društvima,

-          utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259 Zakona o privrednim društvima,

-          donosi odluku o sticanju spostvenih akcija,u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona o privrednim društvima,

-          određuje naknadu za rad izvršnim direktorima,

-          daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova I radnji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,statuom, odlukama skupštine I nadzornog odbora,

-          imenuje sekretara I utvrđuje mu zaradu,ili naknadu za rad,

-          vrši I druge poslove I donosi odluke u skaldu sa Zakonom o privrednim društvima,ovim statutom I odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

  1. ne mogu se preneti na izvršne direktore društva,
  2. mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora,ako statutom nije drukčije određeno.

 

Član 65.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine,računajući od dana imenovanja od strane skupštine društva.

Ako se broj članova nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen statutom,preostali članovi nadzornog odbora mogu imenovati lice,odnosno lica koja će vršiti dužnost člana nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova nadzornog odbora od strane skupštine /kooptacija/

Mandat člana nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Mandat članova nadzornog odbora prestaje ako skupština ne usvoji godišnjie finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne skupštine.

Imenovanje člana nadzornog odbora po prstanku mandata vrši se na prvoj narednoj skupštini,do kada član nadzornog odbora kome je prestao mandata obavlja svoju dužnost,ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti člana nadzornog odbora I pre isteka mandata,bez navođenja razloga.

Član nadzornog odbora može u savko doba preostalim članovima nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem,koja proizvodi pravno dejstvo danom podnošenja,osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Društvo ima najmanje jednog člana nadzornog odbora koji je nezavisan od društva /nezavisni člana nadzornog odbora u smislu odredbe člana 392 Zakona o privrednim društvima/

 

Član 66.

Naknadu za rad članova nadzornog odbora I stimulaciju /bonus/putem dodele akcija utvrđuje skupština akcionara.

Naknada I stimulacija članova nadzornog odbora zavisi od poslovnih rezultata društva.

 

Član 67.

Ako nekom od članova nadzornog odbora prestane dužnost pre isteka vremena na koje je imenovan, preostali članovi mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost člana nadzornog odbora do imenovanja nedostajućeg člana od strane Skupštine (kooptacija).

Članu nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine.

 

Član 68.

Imenovani članovi nadzornog odbora biraju jednog od članova za predsednika nadzornog odbora,koji saziva I predsedava sednicama,predlaže dnevni red I odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica.

Nadzorni odbor održava najamnje četiri sednice godišnje,a u slučaju potrebe sednice se mogu održavati I više od četiri puta godišnje.

Kvorum za rad nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova nadzornog odbora.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova nadzornog odbora.

Sednice nadzornog odbora se mogu održati I pisanim ili elektronskim putem,telefonom ili upotrebom drugih sredstava audio vizuelne komunikacije,pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član nadzornog odbora u pisanoj formi.

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Član 69.

Društvo ima tri izvršna direktora koje imenje nadzorni odbor društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član nadzornog odbora.

Izvršni direktori se imenuju na period od 4 godine,stim što po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem,koja proizvdi pravno dejstvo danom podnošenja,ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Nadzorni odbor imenuje iz reda izvršnih direktora generalnog diretkora društva.

Generalni direktor društva je jedini ovlašćen za zastupanje društva.

Nadzorni odbor društva svojom odlukom određuje uslove koje mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora društva,kao I njgova ovlašćenja I nadležnosti.

Članovi izvršnog odbora direktora su u zastupanju društva ograničeni supotpisom generalnog direktora.

 

Član 70.

Izvršni direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad, kao I pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom nadzornog odbora društva određuje se naknada I stimulacija za rad izvršnih direktora društva,koja zavisi od poslovnih rezultata društva.

 

Član 71.

Izvršni direktori vode poslove društva,a zakonski zastupnik društva je generalni direktor društva.

Za obavljanje I preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost nadzornog odbora:

-          sticanje,otuđenje I opterećenje udela I akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima,

-          sticanje ,opterećenje I otuđenje nepokretnosti,

-          uzimanje kredita,odnosno uzimanje I davanje zajmova,uspostavljanje obezebeđenja na imovini društva,kao I davanje jemstava I garancija za obaveze trećih lica,

-          drugi poslovi za koje je propisano Zakonom o privrednim društvima da su u nadležnosti nadzornog odbora.

 

Član 72.

Izvršni odbor u okviru svoje nadležnosti:

-          vodi poslove društva I određuje unutrašnju organizaciju društva,

-          odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva,

-          odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva,

-          priprema sednice skupštine društva I predlaže dnevni red nadzornom odboru,

-          izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom I odlukom skuštine pripadaju pojedinim klasama akcionara,određuje dan I postupak njihove isplate,a određuje I način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja sum u data odlukom skupštine I statutom,

-          izvršva odluke skupštine,

-          vrši I druge poslove I donosi odluke u skladu sa važećim zakonima ,odlukama skupštine I odlukama nadzornog odbora.

 

Član 73.

Izvršni odbor je u vođenju poslova iz svoje nadležnosti samostalan.

Izvršni odbor odlučuje I postupa van sednica.

Ako postoji nesaglasnost izvršnih direktora po određenim pitanjima,generalni direktor saziva sednicu izvršnog odbora.

Na sednici iz prethodnog stava odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora.

 

 

Član 74.

 

SEKRETAR DRUŠTVA

Društvo ima sekretara,koga imenuje nadzorni odbor društva.

Mandat sekretara društva traje 4 godine.

Nadzorni odbor društva određuje naknadu za rad sekretaru društva .

 

Član 75.

Sekretar društva je odgovaran za:

-          pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika,

-          priprema sednice nadzornog i izvršnog odbora društva,vodi zapisnik,

-          čuvanje svih materijala ,zapisnika i odluka organa društva,

-          komunikaciju društva sa akcionarima.

 

 

Član 7.

 

U odeljku 14 INTERNI REVIZOR brišu se članovi 95- 98 I umesto kojih stoje novi članovi:

 

’’Član 95

 

 

Društvo je obavezno da putem revizora izvrši reviziju godišnjeg finansijskog izveštaja.

 

U postupku revizije, a na osnovu ugovora revizor društva je dužan da svoje obaveze izvršava u svemu prema odredbama 453 – 455 Zakona o privrednim društvima I zakonima kojima se uređuju revizija I računovodstvo. ’’

 

 

Član 8.

 

Brišu se odredbe člana 99. SEKRETAR DRUŠTVA.

 

 

 

 

 

 

Član 9.

 

U članu 105 I 109 briše se reč ’’Upravni odbor’’ umesto koje stoji reč ’’Nadzorni odbor’’.

 

Član 10.

 

Ostale odrebe osnivačkog akta osatju na snazi,izmene I dopune stupaju na sangu I primnjivaće se danom usvajanja na skupštini akcionara.

 

                                                                

DRAGAN VUJOVIĆ

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

 

A.D. ’’SM- INŽENJERING’’

BROJ:

DANA : 28.06.2012. GODINE

Zrenjanin