Godišnja skupština akcionara 2018

 

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim o privrednim društvima ("SI. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - i 5/2015) i čl. 46. stav 1. alineja 7. Statuta, Nadzorni odbor „SERVO MIHALJ - INŽENJERING" AD Zrenjanin na osnovu odluke od 08.05.2018. godine saziva redovnu sednicu Skupštine, i svim akcionarima upućuje sledeći

P  O  Z   I  V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „SERVO MIHALJ - INŽENJERING" AD Zrenjanin

Koja će se održati dana 15.06.2018 godine sa početkom u 12h u sali za sastanke u sedištu društva u Zrenjaninu, ulica Petra Drapšina br. 15, sa slededm dnevnim redom:

 1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
 2. Predtog odluke o usvajanju Dnevnog reda
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 06.2017 godine
 4. Predlog odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja AD SM-lnženjering za 2017. godinu i predlog izveštaja ovlašćenog revizora za isti period
 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2017. godinu
 6. Predlog izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2017. godinu
 7. Predlog plana i programa poslovanja za 2018. godinu
 8. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovodenja postupka promene pravne forme
 9. Predlog odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
 10. Predlog odluke o promeni pravne forme
 11. Predlog odluke o utvrdivanju visine naknade za predsednika skupštine društva

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama dnevnog reda po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini „SERVO MIHALJ - INŽENJERING" AD Zrenjanin iznosi 26.123 glasa.

Odluke po tačkama dnevnog reda se donose sledećom većinom glasova: za tačku 1-7. i tačku 11. odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara; za tačku 8. i tačku 10. odluke se donose 3/4 većinom glasova prisutnih akcionara; a za tačku 9. odluka se donosi 3/4 vecinom ukupnog broja glasova akcionara.

Dan na koji se utvrduje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 05.06.2018. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari Društva imaju sledeća prava:

 1. pravo da učestvuje (lično ili preko punomoćnika) u radu Skupštine i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora
 2. pravo da glasa (lično ili preko punomoćnika) o pitanjima o kojima se glasa
 3. pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugima akcionarima najmanje 5% akcija, tako što Nadzornom odboru društva mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazloženje za taj predlog ili tekst odluke za koju predlažu da Skupština glasa, dostavljen Nadzornom odboru pisanim putem najkasnije 20 dana pre održavanja Sednice uz navodenje podnosioca zahteva
 4. pravo da glasa lično ukoliko poseduje najmanje 0,1% ukupnog broja glasova u suprotnom preko punomoćnika s tim da su akcionar ili punomoćnik dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine

Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan 15.05.2018 :

 1. Objavljivanjem na internet stranici Društva sming.rs
 2. Objavljivanjem na interenet stranici regulisanog tržišta odnosno MTP gde su uključene akcije Društva

SERVO MIHALJ - INŽENJERING" AD Zrenjanin

potpis2018