Godišnja skupština akcionara 2017

 

Na osnovu člana 335 Za kona o privrednim društvima RS , člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata Sl. glasnik RS 46/06 ČLANA 6. I 7 . Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Sl. Glasnik 100/06 i člana 25 stav 1. statuta AD Servo Mihalj Inženjering iz zrenjania ,Nadzorni odbor društva oglašava

POZIV

Akcionarima za učešće na REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AD SERVO MIHALJ INŽENJERING ZRENJANIN ,koj će se održati dana 15.06.2017 god. sa početkom u 14 časova u sedištu društva u ulici Petra Drapšina 15 u Zrenjaninu sa sledećim:

 

DNEVNIM REDOM

 

1.Utvrđivanje članova komisije za glasanje i zapisničara

2.Usvajanje predloženog dnevnog reda

3.Donošenje odluke o usvajanju finanasijskog izveštaja AD SM INŽENJERING za 2016 godine i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za isti period .

4.Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2016

5. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2016 godinu

6.Usvajanje plana i pograma poslovanja društva za 2017

7.Ostala pitanja

 

  • Akcionari mogu ostvariti pravo glasa -jedna akcija -jedan glas na Skupštini lično ili putem punomoćnika koje društvo dostavlja akcionarima uz ovaj poziv.
  • Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % AKCIJA SA PRAVOM GLASA MOŽE Nadzorom odboru društva predložiti dodatne tačke dnevnog red za raspravu kao i dodatne tačke dnevnog reda za odlučivanje pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koje predlože i to u pisanom obliku uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva ,a najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine.
  • Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu tri dana pre održavana skupštine , odnosno do 12.06.2017 godine .

  • Materijal u vezi predloženog dnevog reda nalazi se u opštoj službi društva i

dostupni su akcionarima svakog radnog dana od 09-14 časova

  • Shodno članu 331 stav 1. Zakona o privrednim društvima pravo učešća u radu skupštine imaju akcije čije je status utvrđen kao dan akcionara 05.06.2017 godine ,a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja izveštaj o sazivanju redovne Skupštine društva u smislu člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata RS i član 6.Pravilnika o izjašnjavanju javnih društva RS .

 

 

Predsednik Nadzornog Odbora

Bulik Danijel