Servo Mihalj Inženjering ovlašćen za izradu glavnog projekta zaštite od požara

Министарство унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, на основу чл. 32. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник PC", бр. 111/2009 и 20/2015), чл. 16. Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара („Сл. гласник PC" бр. 21/2012 и 87/2013) и чл. 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник PC" бр. 30/2010), решавајући no захтеву привредног друштва „СМ-инжењеринг" ад, ул. Петра Драпшина бр. 15 из Зрењанина, број 247 од 03.03.2016. године, a no овлашћењу министра 01 број 12243/11 -4 од 25.11.2011. године, доносиР Е Ш Е Њ Е


Овлашћује се привредно друштво „СМ-инжењеринг" ад, ул. Петра Драпшина бр 15 из Зрењанина, за обављење послова израде главног пројеката заштите од пожара.


Образложење


Привредно друштво „СМ-инжењеринг" ад, ул. Петра Дралшина бр. 15 из Зрењанина, поднело je захтев број 247 од 03.03.2016. године, за добијање овлашћења за бављење пословима израде главног пројекта заштите од пожара.

Уз захтев je поднета следећа документација :
• Извод из регистрације привредног субјекта издат од стране Агенције за привредне регистре Републике Србије;
• доказ о запосленим лицима у радном односу на неодређено време (уговори о раду и потврде о поднетој пријави осигурања);
• доказ о стручној оспособљености - лиценце, уверење о пложеном стручном испиту;
• доказ о уплати административне таксе у износу од 535.810,00 динара.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситауције, Управа за превентивну заштиту извршила je увид у достављену документацију и том приликом утврдила да поносилац захтева испуњава услове прописане чл. 16. Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара („Сл. гласник PC" бр. 21/2012 и 87/2013), односно да у радном односу на неодређено време има запослена лица одговарајуће врсте и степена образовања са лиценцама односно положеним стручним испитом из области заштите од пожара, као и да испуњава остале услове прописане чланом 32. Закона о заштити од пожара.

Ha основу утврђеног чињеничног стања решено je као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење je коначно у управном поступку. Против истог се може водити управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се подноси непосредно наведеном суду.

Такса у износу од 535.810,00 дин. наплаћена je сагласно тарифном броју 46. став 1. тачка 6. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник PC", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изњ, 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2015, 112/2015).

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, Управи за превентивну заштиту, под бројем 09-217-281/16 од 16.03.2016. године.Достављено : Подносиоцу захтева х 1
Архиви х1
Управи х1

pecatMUPa