REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AD SERVO MIHALJ INŽENJERING ZRENJANIN

 

Na osnovu člana 335 Za kona o privrednim društvima RS , člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata Sl. glasnik RS 46/06 ČLANA 6. I 7 . Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Sl. Glasnik 100/06 i člana 25 stav 1. statuta AD Servo Mihalj Inženjering iz Zrenjanina ,Nadzorni odbor društva oglašava

 

 POZIV

 

Akcionarima za učešće na REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AD SERVO MIHALJ INŽENJERING ZRENJANIN , koja će se održati dana 16.06.2016 god. sa početkom u 13 časova u sedištu društva u ulici Petra Drapšina 15 u Zrenjaninu sa sledećim:

 

 DNEVNIM REDOM 

 

1.Usvajanje predloženog dnevnog reda

2.Donošenje odluke o usvajanju finanasijskog izveštaja AD SM INŽENJERING za 2015 godine i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za isti period .

3.Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2015

4. Usvajanje izveštaja o radu  Nadzornog odbora društva  za 2015 godinu

5. Donošenje odluke o razrešenju i izboru  članaova Nadzornog odbora društva

6.Usvajanje plana i pograma poslovanja društva za 2016

7.Donošenje odluke o politici naknada članovima nadzornog odbora društva

8. Donošenje  odluke o izboru revizora društva

9.Ostala pitanja

 

•    Akcionari mogu ostvariti pravo glasa -jedna akcija -jedan glas na Skupštini lično ili putem punomoćnika koje društvo dostavlja akcionarima uz ovaj poziv.

•    Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % AKCIJA SA PRAVOM GLASA MOŽE Nadzorom odboru društva predložiti dodatne tačke  dnevnog red za raspravu kao i dodatne tačke dnevnog reda za odlučivanje pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koje predlože i to u pisanom obliku uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva ,a najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine.

•    Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu tri dana pre održavana skupštine , odnosno do 13.06.2016 godine .

 

 

•    Materijal u vezi  predloženog dnevog reda nalazi se u opštoj službi društva i

dostupni su akcionarima svakog radnog dana od 09-14 časova

 

•    Shodno članu 331 stav 1. Zakona o privrednim društvima pravo učešća u radu skupštine imaju akcije čije je status utvrđen kao  dan akcionara  06.06.2016 godine ,a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra.

 

Ovaj poziv istovremeno predstavlja izveštaj o sazivanju redovne Skupštine društva u smislu člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata RS i član 6.Pravilnika o izjašnjavanju javnih društva RS .

 

 

Predsednik Nadzornog Odbora

  Slavica Mikić