IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA AD SERVO MIHALJ INŽENJERINGA ZRENJANIN

 U skladu sa Članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata RS ( SI.glasnik 47/06 ) i Članom 6.tačka 2 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Sl.glasnik RS 100/06 i 116/06)

 

 

AD SERVO MIHALJ INŽENJERING IZ ZRENJANINA,PETRA DRAPŠINA15

 

oglašava

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA AD SERVO MIHALJ INŽENJERINGA ZRENJANIN

 

 

Redovna godišnja sednica akcionara društva održana je dana 16.06.2016 godine sa početkom u 13 časova u prostorijama sedišta društva u Zrenjaninu. U skladu sa dnevnim redom na sednici su donete odluke:

 

1.O usvajanju dnevnog reda

2.O usvajanju finansijskog izveštaja ad Servo Mihalj Inženjeringa za 2015 i usvajane izveštaja ovlašćenog revizora za isti period.

3.O usvajanju odluke o rasporedi dobiti za 2015

4.O usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2015 godine.

5.O razrešenju članova Nadzornog odbora : Relja Stojanović , Slavica Mikić i Budinir Zečar, i imenovanju članova Nadzornog odbora : Relja Stojanović , Slavenko Sekulić i Danijel Bulik.

6.O usvajanju plana i programa poslovanja društva za 2016 godinu.

7.O usvajanju politici naknade članovima Nadzornog odbora društva

8.O usvajanju izbora za revizora društva.